خواهشمند است به موارد زیر توجه داشته باشید:

 • تکمیل پرسشنامه استخدامی هیچگونه تعهد استخدام برای هتل ایجاد نخواهد کرد.
 • هتل تعهدی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تایید یا عدم تایید فرم در زمان مشخص به متقاضیان ندارد.

فرم تقاضای اشتغال

 • مشخصات فردی

 • وضعیت تأهل و تحصیلات :

 • نشانی محل سکونت و کار

 • سوابق شغلی

 • محل اشتغال دوم
 • دوره های آموزشی و مهارت ها

 • متقاضی گرامی، در این بخش از پرسشنامه استخدامی در صورتی که در موسسه یا سازمانی جهت افزایش آگاهی علمی و عملی دوره آموزشی گذرانده اید ذکر کنید.
 • دو نفر از کسانی که شما را به خوبی می شناسند و هیچگونه نسبت فامیلی با شما ندارند را ذکر فرمایید
 • هتل تعهدی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تایید یا عدم تایید فرم در زمان مشخص به متقاضیان ندارد.